Referat af generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus 2013

Generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus

MANDAG D. 13. JANUAR 2014 KL. 19.00

1.        Valg af dirigent:   Dirch valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2.        Valg af referent:  Else Albrechtsen

3.        Formandens beretning:

13. april blev petanquebanen åbnet.  Mange dukkede op og vi havde en hyggelig eftermiddag.

19. april var der fællesspisning, men kun 50 deltagere.

Fibernet blev installeret i byen i løbet af sommeren.

Til Sct. Hans var der ca. 50, der var ikke meget sang, men en hyggelig aften. Der var ingen båltale i år.

I aug. fik vi 3 nye toiletter og nye lamper. Tilskud fra kommunen til energibesparelse. Salen blev malet.   

Vores opvasker laver kludder, så vi vil søge kommunen om tilskud til ny opvasker. Det kan nok komme under energibesparelse.

I aug. var der åbningen af stien til Kragbjerghøj. Der var omk. 100 deltagere, det var en god dag.

Solveig har skrevet til kommunen ang. den stejle sti til Kragbjerghøj. Måske bliver der trapper i det nye år.

31. aug .var der markedsdag. Også en god dag

2. sep. startede aktivitetsmandage i forsamlingshuset med god tilslutning.

 I sep. var der ca. 60 til fællesspisning.  

I efteråret holdt Dirch foredrag om Verdens Kulturarv. Spændende aften, men ingen folk udefra. Det var sammen med husmoderforeningen.

nov. bankospil. Amdi vil ikke mere, John og Solveig tog over.   Der var ca. 110 personer.

Legehuset blæste omkuld i stormen Bodil.

Juletræskomiteen nedlægges p.g.af manglende tilslutning. Komiteens kassebeholdning gives til Læsten Borger og Kulturhus.

 

Fredag d. 28. feb. kommer Randers Egnsteater.

Tak til Per Kramer for at hejse flag. Tak til Nete, Marie og Hanne for at vaske duge og Marie for at ordne porcelæn.

Beretningen blev godkendt.

 4.       Godkendelse af foreningens regnskab fra foregående år:

Kontingentbeløbet blev lidt mindre end tidligere, måske fordi vi er blevet en by af pensionister.

Udlejning også lidt mindre end tidligere.

Vi fik tilskud fra kommunen til energiforbedring.(lamper og toilet)

Der var også mindre beløb for arrangementer, måske p. g. af manglende revy.

Der er lille overskud i år, mod underskud forrige år p. g. af kloakker.

Regnskabet godkendt.

 

5.        Godkendelse af budget for indeværende år:

Egon gennemgik budget for kommende år, der er ikke væsentlige ændringer i forhold til det forrige regnskab.

Budgettet blev godkendt.

 
6.        Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
Forslag fra bestyrelsen: Hvad er foreningens formål?:

         Ingen forslag indkommet.

Foreningens formål. Vi opfatter foreningen som en social og kulturel forening, vi går ikke ind i private emner og tvister. 

Erling foreslår at fremadrettet kunne foreningen gå ind i en underskriftsindsamling.


7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:

              På valg: Karen og Per. Else og Keld. Erling, Dan og Erik

              Forslag:   Børge og Bettina Lykkegård i stedet for Keld og Karen.

                 Resten genvalg

                                          
8.       Valg af suppleanter for bestyrelsen:

                  Erling genvalgt.

9.       Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan for det indeværende år:

               Stort set samme program som forrige år.

               Vil gerne have et foredrag.

               Måske skal fællesspisning flyttes fra fredag til lørdag.

Juletræ er færdig, men fastelavn kan godt trække folk. Else S vil godt hjælpe med en fastelavnsfest 2. marts. Bestyrelsen tager stilling til om det er noget, man vil gå ind i. 

 

10. Valg af revisor:

 Dan genvalgt.

 

11. Valg af suppleant for revisor:

 Erik genvalgt.

 

12. Eventuelt.

 Juletræ - og fastelavnsfest ???

 

Læsten Netinfo - Copyright 2014