Referat fra generalforsamling 2023

 

Referat af generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus d. 16/1 2023

Valg af dirigent:

Dirch Lind

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

 

Valg af referent:

Hanne Kahr

Formandens  beretning:

 

V/ Børge Lykkegaard:

Der har været fin tilslutning til de fleste af årets arrangementer.

Randers Egnsteaters forestilling blev dog aflyst, hvilket var ærgerligt, da vi havde godt og vel udsolgt. Men de vender tilbage 10/3-2023.

Især til Sct. Hans og de 2 bankspil var der rigtigt godt fremmøde. Arrangementet ”Fokus på Læsten” var også godt besøgt – men til de 2 fællesspisninger kunne man godt have ønsket sig flere deltagere.

Mandagsklubben blev også fremhævet.

En stor tak til de frivillige, som løser forskellige opgaver selvom de ikke er i bestyrelsen.

En tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året – og en særlig tak til Berit Harboe og Solveig Frank, som ikke ønsker genvalg.

 

Godkendelse af regnskabet for 2022:

v/ Egon Brøndum:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2022:

Der har i 2022 været samlede indtægter for 77.350,25 og løbende udgifter på 50.909,56.

Det giver et resultat på 26.440,69 før investeringer. Da der ingen investeringer har været i 2022 giver det et resultat på 26.440,69 og en egenkapital pr. 31/12 2022 på 42.088,96.


Bemærkninger til regnskabet:

Der har været pænt med udlejninger til folk udenbys – det lyder til der tales pænt om vores forsamlingshus.

Prisen på renovation er steget.

Udgiften til el er steget p.g.a. prisstigninger.

Olien som er købet i 2021 har holdt godt – derfor er der ikke købt i 2022.

 

Regnskabet er underskrevet af formand, kasserer og revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Godkendelse af budget for 2023:
v/ Egon Brøndum.

Kassereren fremlagde budget for 2022, med udgangspunkt i 2022.

Der forventes at kunne spares penge på renovation. Forsamlingshuset skal ligesom erhvervsvirksomheder nu også sortere sit affald mere -  og vi vil få et antal ”spande” til nogle af fraktionerne. Til restaffaldet anskaffes så en større container end den vi har nu – men tømningen bliver billigere.

Det undersøges også om der kan spares penge ved at afmelde Falck og selv servicere vores brandmateriel.

 

Kassereren arbejdere videre med at få en forenings-MobilPay.

 

John Dybdal uddybede punktet omkring legeplads på Fællesgrunden. Der er hentet tilbud på legeredskaber, ny bålplads og et kombineret redskabsrum / madpakkehus. Der er søgt penge ved LAG, som vil give halvdelen – op til 160.000. Resten skal gerne finansieres med støtte fra forskellige fonde – så projektet går i nul. Der kan dog blive en udgift til en kassekredit – da LAG midlerne først udbetales efter udført arbejde.

Der har været et større ansøgningsarbejde for bl.a. at få landzonetilladelse og byggetilladelse – den sidste mangler der stadig svar på.
Det forventes at være ”Lille Bjørn” som får opgaven, dog skal vi selv grave ud og etablerer faldsand.

Legepladsen skal godkendes inden ibrugtagning og derefter én gang årligt – men det er der givet tilsagn fra kommunen om at de står for.  


Det blev påpeget at energiafgifterne sandsynligvis vil blive højere end budgetteret, og der var tale om evt. at sætte lejen lidt op eller indføre et energitillæg.

Der havde sneget sig en fejl ind i budgettet – så i stedet for et forventet resultat for 2023 på 61.244,71 skal tallet være 58.088,96.

Budgettet blev godkendt.


Behandling af indkomne forslag:

Intet til behandling.

 

Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for:

Udover legepladsen på Fællesgrunden, håber man at få malet bålhytten.

Nye vinduer i køkkenet har også høj prioritet.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg:

Børge Lykkegård, John Dybdal, Else Søndergård og Poul Brøndum.

 

På valg:

Egon Brøndum, Inger Jensen, Solveig Frank, Berit Harbo, Erik Vinther & Inge Madsen.

Af disse ønskede Solveig Frank og Berit Harboe ikke genvalg – resten blev genvalgt.

Ind i stedet for Berit og Solveig kom Lasse Nyvang og Louise Nyvang.

De genvalgte og nyvalgte er valgt for 2 år.

 

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

Ikke på valg: Anni Pedersen og Torben Frandsen.

På valg: Karen Kramer.

Karen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Solveig Frank valgt som ny suppleant for 2 år.

 

Valg af revisor:

Nuværende revisor Dan Jensen – er ikke på valg i år.

 

Valg af revisor suppleant:

 John Dybdal var på valg og blev genvalgt for 2 år.

 

Eventuelt:

Der blev talt om at når Per og Karen flytter skal der findes en ny som vil hejse flaget. Fælles borde og stole som de har stående skal også finde en ny plads, men det kan nok blive i det nye redskabsrum på fællesgrunden.

Der blev også gjort reklame for ”Mandagsklubben” som jo ikke ”kun” er for pensionister – men alle som har tid en ”første mandag i måneden” er velkommen. Man må også nøjes med at komme til spisningen om aftenen, men skal så huske at melde sig til.

Der bliver nok rift om billetter til teateret den 10/3-23 – så reserver ved Salon Tot allerede nu.

 

Underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 25. januar 2023
På bestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand               Børge Lykkegaard
Næstformand        John Dybdal
Kasserer               Egon Brøndum
Referent               Poul Brøndum
Indkøb                 Inge Madsen & Erik Vinter

 

 

Læsten Netinfo - Copyright 2014