Referat fra generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus d. 15/1 2024

Valg af dirigent:

Dirch Lind

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

Valg af referent:

Poul Brøndum

Formandens  beretning:

 

V/ næstformand John Dybdal (da Børge Lykkegaard var fraværende):

Vi har i år fået lavet legeplads og madpakkehus på fællesgrunden. Det var meningen at bålhuset i samme omgang skulle renoveres, men det var for ringe, så det blev til et nyt hus i stedet. Til indvielsen 23/6 var der mødt ca. 60 op. Vi har holdt Sct. Hans på grunden med 70 deltagende. Kirken har holdt udendørs gudstjeneste som sluttede på Fællesgrunde med stort fremmøde.
Randers Kommune har fældet et par store træer på grunden.

I Forsamlingshuset har vi fået 3 nye vinduer i køkkenet, som er betalt af Landsbyfonden.

Vi har fået nyt rengøringshold til huset.

John fortalte at Forsamlingshuset kører med så stort strømforbrug, at de gamle sikringer ikke kan blive ved med at klare belastningen. Søren Ardal fremlage nogle beregninger for forbedringer, og i den forbindelse var der også en snak om mulighed for en ny ovn, og hensynet til en evt. kommende ny varmepumpe.

Overordnet er problemet, at vi med de nuværende 3 stk. 35 Amp. sikringer kun har til et forbrug på 24 KW – men hvis alt, vi har nu, kører samtidig, kan vi nå en spidsbelastning på 39 KW.
Alt efter hvilken løsning der vælges på kabel og sikringer, kan det koste fra ca. 12.000 til 60.000 eller mere.

Det er ikke en udgift, som er medtaget i budgettet, og det er ikke en udgift man forventer at kunne få tilskud til, med mindre noget af det kan kobles sammen med et evt. tilskud til installation af en varmepumpe.

Det blev vedtaget at vi arbejder på en løsning så systemet ikke er så overbelastet.

John siger tak til Hanne og Per for arbejdet med at passe varmen og udlejning af huset, der var

også tak til Anni Pedersen for lån af strøm til juletræet ved den gamle Brugs.

Herefter blev beretningen godkendt.

Godkendelse af regnskabet for 2023:

v/ Egon Brøndum:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2023:

Der har i 2023 i den almindelige drift været samlede indtægter for 61.060,53 og udgifter for 50.768,32.

Det giver et resultat på driften på 10.262,31.

Der er i årets løb kommet nye vinduer i køkkenet, og på Fællesgrunden er der lavet legeplads og madpakkehus. Udgifterne til dette har været 330.707,83 – og der er kommet 370.139,25 ind i tilskud og sponsorater. Det giver et overskud på 39.431,42.

Det samlede resultat for 2023 er dermed 49.693,73 og egenkapitalen pr. 31/12-2023 er 91.782.69.

Der er lidt tvivl om, hvorvidt vi kan beholde det overskydende beløb fra forbedringerne.

Regnskabet er underskrevet af formand, kasserer og revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

Godkendelse af budget for 2023:

v/ Egon Brøndum.

Kassereren fremlagde budget for 2024, med udgangspunkt i ca. samme aktivitetsniveau som i 2023.

I budgettet er der afsat 50.000,- til eventuelle forbedringer og et forventet tilskud på samme beløb.

Der budgetteres med en forventet egenkapital pr. 31-712 2024 på 115.282.69.

Budgettet blev godkendt.


Behandling af indkomne forslag:

Intet til behandling.

Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for:

Der er nogle mangler på den nye bålhytte i forhold til det aftalte, men det bringes forhåbentlig i orden af Lille Bjørn, så snart vejret tillader det.

Der skal en ny dør til fyrrummet – vi afventer tilbud.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg:

Egon Brøndum, Inger Jensen, Erik Vinther, Inge Madsen, Lasse Nyvang og Louise Nyvang.

På valg:

Børge Lykkegård, John Dybdal, Else Søndergård og Poul Brøndum.

Else Søndergaard ønskede ikke genvalg og i stedet blev valgt Torben Frandsen.

De genvalgte og nyvalgte er valgt for 2 år.

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

Ikke på valg: Solveig Frank

På valg: Anni Pedersen og Torben Frandsen.

Anni Pedersen blev genvalgt og ny suppleant er Else Søndergaard. Begge for 2 år.

 (Efterfølgende er Louise Nyvang udtrådt af bestyrelsen og erstattes af suppleanten Else Søndergaard)

Valg af revisor:

Nuværende revisor Dan Jensen – var på valg og blev genvalgt for 2 år.

 Valg af revisor suppleant:

 John Dybdal – var ikke på valg.

Eventuelt:

Der blev gjort reklame for ”Mandagsklubben” som for alle som har tid en ”første mandag i måneden”.  

Solveig Dybdal overrakte et overskud fra Mandagsklubben på 4000,- som hjælp til dækning af varme m.v.

Randers Egnsteaters forestilling den 15/3-24 – er udsolgt allerede før den er annonceret.

Dirch orienterede om Læstens hjemmeside, som blev lukket for 3 dage siden, fordi en ukendt har udnyttet en svaghed til at udsende flere tusinde spam-mails via siden. Den forventes snart klar igen.

Der kom forslag om en projektor og et højttaleranlæg til forsamlingshuset.

 

Underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den   ____ / ____ 2024:

Underskrifter:

 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand                          Børge Lykkegaard

Næstformand                   John Dybdal

Sekretær                         Torben Frandsen

Indkøb                            Erik Vinther / Inge Madsen

Kasserer                          Egon Brøndum

Øvrige medlemmer           Poul Brøndum

                                      Else Søndergaard

                                      Inger Jensen

                                      Lasse Nyvang

Læsten Netinfo - Copyright 2014